เกี่ยวกับเรา

ประวัติและแรงบันดาลใจ

สวิมมิ่ง คิดส์ “ที่สุด.. เรื่องเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก”

ผู้บริหารอยู่ในวงการการศึกษามากว่า 10 ปี เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งพัฒนาการของมนุษย์นั้น แท้จริงแล้วสามารถสร้างได้ตั้งแต่วัยเยาว์ โดยเฉพาะพัฒนาการผ่านการว่ายน้ำ ดังผลงานวิจัยทางวิชาการของสถาบันวิจัยทางการศึกษามหาวิทยาลัย Griffith ประเทศออสเตรเลีย (ปี 2559) โดยมีใจความตอนหนึ่งระบุไว้ว่า “Children who learn how to swim at a young age are reaching many developmental milestones earlier than the norm.” หรือกล่าวคือ “เด็กที่มีโอกาสเรียนว่ายน้ำตั้งแต่วัยเยาว์จะสามารถเสริมสร้างพัฒนาการขั้นพื้นฐานสำคัญได้ยั่งยืนและรวดเร็วกว่าเด็กที่อายุเท่ากันที่ไม่มีโอกาสเรียนว่ายน้ำ”

โดยการเสริมสร้างพัฒนาการผ่านการว่ายน้ำนั้นถือเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการขั้นพื้นฐานที่สำคัญทั้ง 3 ด้านของชีวิต ได้แก่ 1) “ด้านอารมณ์และจิตใจ” 2) “ด้านสมองและสติปัญญา” และ 3) “ด้านร่างกายและกล้ามเนื้อทุกส่วน”

ประกอบกับข้อมูลที่น่าตกใจจากกระทรวงสาธารณะสุขที่ระบุว่า สถิติสาเหตุสูงสุดของการเสียชิวิตของเด็กและเยาวชนไทยย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2549-2558) คือการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเสริมสร้างพัฒนาการให้สมวัยและป้องกันการสูญเสียดังกล่าว ผู้บริหารจึงตัดสินใจก่อตั้ง “สวิมมิ่ง คิดส์” ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการว่ายน้ำที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยและประเทศชาติ

ที่สุด.. เรื่องสระว่ายน้ำมาตรฐานสากล

สระน้ำเกลือ น้ำอุ่น ในร่ม ออกแบบพิเศษ สำหรับการเรียนการสอนทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะ ควบคุมความสะอาดและตรวจสอบ คุณภาพน้ำตามมาตรฐานสากล

ที่สุด.. เรื่องประสิทธิภาพของหลักสูตร

พัฒนาหลักสูตรร่วมกันอย่างเป็นทางการกับผู้เชี่ยวชาญจาก 5 Star Swim Schools สถาบันสอนว่ายน้ำชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะในทุกๆ ด้านของทารกและเด็กเล็ก หลักสูตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันสอนว่ายน้ำชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย

ที่สุด.. เรื่องประสิทธิภาพของหลักสูตร

พัฒนาหลักสูตรร่วมกันอย่างเป็นทางการกับผู้เชี่ยวชาญจาก 5 Star Swim Schools สถาบันสอนว่ายน้ำชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะในทุกๆ ด้านของทารกและเด็กเล็ก หลักสูตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันสอนว่ายน้ำชั้นน้ำของประเทศออสเตรเลีย

ที่สุด.. เรื่องคุณภาพครูผู้สอน

สำเร็จหลักสูตรการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย รับรองโดย Australian Swimming Coaches and Teachers Association (ASCTA) และ Swim Australia มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กเป็นอย่างดี

ที่สุด.. เรื่องความใส่ใจและการให้บริการ

ดูแลและช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอย่างเป็นกันเอง พร้อมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ที่สุด.. เรื่องความใส่ใจและการให้บริการ

ดูแลและช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอย่างเป็นกันเอง พร้อมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน