สวิมมิ่ง คิดส์ “ที่สุด.. เรื่องเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก”

ประวัติและแรงบันดาลใจ

ผู้บริหารอยู่ในวงการการศึกษามากว่า 10 ปี เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งพัฒนาการของมนุษย์นั้น แท้จริงแล้วสามารถสร้างได้ตั้งแต่วัยเยาว์ โดยเฉพาะพัฒนาการผ่านการว่ายน้ำ ดังผลงานวิจัยทางวิชาการของสถาบันวิจัยทางการศึกษามหาวิทยาลัย Griffith ประเทศออสเตรเลีย (ปี 2559) โดยมีใจความตอนหนึ่งระบุไว้ว่า “Children who learn how to swim at a young age are reaching many developmental milestones earlier than the norm.” หรือกล่าวคือ “เด็กที่มีโอกาสเรียนว่ายน้ำตั้งแต่วัยเยาว์จะสามารถเสริมสร้างพัฒนาการขั้นพื้นฐานสำคัญได้ยั่งยืนและรวดเร็วกว่าเด็กที่อายุเท่ากันที่ไม่มีโอกาสเรียนว่ายน้ำ”

โดยการเสริมสร้างพัฒนาการผ่านการว่ายน้ำนั้นถือเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการขั้นพื้นฐานที่สำคัญทั้ง 3 ด้านของชีวิต ได้แก่

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (Emotional and Mental Development)
พัฒนาการด้านสมองและสติปัญญา (Intellectual Development)
พัฒนาการด้านร่างกายและกล้ามเนื้อทุกส่วน (Physical Development)

ประกอบกับข้อมูลที่น่าตกใจจากกระทรวงสาธารณะสุขที่ระบุว่า สถิติสาเหตุสูงสุดของการเสียชิวิตของเด็กและเยาวชนไทยย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2549-2558) คือการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเสริมสร้างพัฒนาการให้สมวัยและป้องกันการสูญเสียดังกล่าว ผู้บริหารจึงตัดสินใจก่อตั้ง “สวิมมิ่ง คิดส์” ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการว่ายน้ำที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยและประเทศชาติ

ที่สุด.. เรื่องสระว่ายน้ำมาตรฐานสากล

สระน้ำเกลือ น้ำอุ่น ในร่ม ออกแบบพิเศษสำหรับการเรียนการสอนทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะ ควบคุมความสะอาดและตรวจสอบ คุณภาพน้ำตามมาตรฐานสากล

– สระน้ำเกลือ ไม่สร้างความระคายเคืองต่อผิว เยื่อบุตา และกล่อนฟันอ่อนของเด็ก
– สระน้ำอุ่น ควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม ระหว่าง 30 – 33 องศา ให้ความสบาย ผ่อนคลาย เหมาะสมกับการออกกำลังและทำกิจกรรมในน้ำ
– สระในร่ม ป้องกันมลภาวะต่างๆ ทั้งแสงแดด ฝน ลม ฝุ่นละออง หรือมลพิษ
– ดูแลและควบคุมค่าคุณภาพน้ำ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ใกล้เคียงกับน้ำตาเทียม (ค่า pH อยู่ระหว่าง 7.2-7.6) และระบบน้ำเกลือที่มีประสิทธิภาพในการผลิตคลอรีน (จากเกลือ) ควบคุมค่าความเข้มข้น 1-3 ppm สำหรับฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ที่สุด.. เรื่องประสิทธิภาพของหลักสูตรและคุณภาพครูผู้สอน

พัฒนาหลักสูตรร่วมกันอย่างเป็นทางการกับผู้เชี่ยวชาญจาก 5 Star Swim Schools สถาบันสอนว่ายน้ำชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะในทุกๆ ด้านของทารกและเด็กเล็ก หลักสูตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสอนว่ายน้ำชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย และผู้เชี่ยวชาญสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กระดับสากล

ครูผู้สอนสำเร็จหลักสูตรการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย รับรองโดย Australian Swimming Coaches and Teachers Association (ASCTA) และ Swim Australia มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กเป็นอย่างดี ผ่านการอบรมระดับนานาชาติมีประสบการณ์ฝึกสอนและดูงานต่างประเทศ

ที่สุด.. เรื่องความใส่ใจและการให้บริการ

ดูแลและช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอย่างเป็นกันเอง พร้อมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Swimming Kids “The Best for Your Babies & Toddlers”

History & Inspiration

The team of directors has been in the educational industry for more than a decade, we have realized education and developments of human can be developed since a young age especially, the developments through water activities.

Once mentioned in an academic research of Griffith University, Australia (2016) that “Children who learn how to swim at a young age are reaching many developmental milestones earlier than the norm.”, it also generates 3 fundamental developments of human such

Emotional and Mental Development
Intellectual Development
Physical Development

an unpleasant record from Ministry of Public Health saying that the main reason of young Thais die for the past 10 years (2006-2015) is drowning.

Therefore, we have established “Swimming Kids” to become an institution in providing milestone developments through water and help preventing the loss of children in Thailand.

World Class Swimming Pool
Our saltwater indoor and heated pools are specially designed for babies and toddlers to learn how to swim. The quality of water is controlled to ensure it meets the international standards.

Effective Curriculum & Qualified Teachers
The curriculum has been developed by our academic team together with swim experts from Australia. It focuses on
achieving competency in all aspects of swimming for babies and toddlers. Our curriculum and Certificate of Skills
& Developments have been certified by The Ministry of Education, Australia’s leading swim institutions, and international baby
& toddler swim experts.
Our teachers have completed the “Swim Teacher of Babies and Toddlers Course”, certified and accredited by Australian Swimming Coaches and Teachers Association (ASCTA) and Swim Australia, and are well-trained with international teaching experiences. They are friendly, skilled and professional, also, they undertake regular training to keep them up to the latest teaching techniques worldwide.

Superior Services & Facilities
Excellent services are professionally served by our teachers and staff. Plus, sufficient facilities are available for your convenience.