Date:March 14, 2017

“The Power of Love and Care” หลักสูตรการนวดทารกและเด็กเล็กจากประเทศออสเตรเลียที่ Swimming Kids Thailand ได้นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับน้องๆ ที่มีอายุ 4 เดือนถึง 1.5 ขวบ เพื่อกระตุ้นเซลล์สมองและเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อ รวมทั้งเป็นการสื่อสายสัมพันธ์แห่งความรักจากพ่อแม่สู่ลูก ทำให้น้องๆ รู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข และพร้อมที่จะเรียนได้อย่างมั่นใจ.. Swimming Kids Thailand เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่บรรจุหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์และพัฒนาการของน้องๆ อย่างแท้จริง

 

“The Power of Love and Care” หลักสูตรการนวดทารกและเด็กเล็กจากประเทศออสเตรเลียที่ Swimming Kids Thailand ได้นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับน้องๆ ที่มีอายุ 4 เดือนถึง 1.5 ขวบ เพื่อกระตุ้นเซลล์สมองและเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อ รวมทั้งเป็นการสื่อสายสัมพันธ์แห่งความรักจากพ่อแม่สู่ลูก ทำให้น้องๆ รู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข และพร้อมที่จะเรียนได้อย่างมั่นใจ..

Swimming Kids Thailand เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่บรรจุหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์และพัฒนาการของน้องๆ อย่างแท้จริง
@swimmingkidsthailand #swimmingkidsthailand #smilesmartstrong
swim, swimming, swimmingkids, swimmingpool, pool, babypool, babyswim, babyswimming, ว่ายน้ำ, ว่ายน้ำเด็ก, ว่ายน้ำเด็กเล็ก, ว่ายน้ำทารก, สอนว่ายน้ำ, สอนว่ายน้ำเด็ก, สอนว่ายน้ำเด็กเล็ก, สอนว่ายน้ำทารก, เรียนว่ายน้ำ, เรียนว่ายน้ำเด็ก, เรียนว่ายน้ำเด็กเล็ก, เรียนว่ายน้ำทารก, โรงเรียนว่ายน้ำ, โรงเรียนว่ายน้ำเด็ก, โรงเรียนว่ายน้ำเด็กเล็ก, โรงเรียนว่ายน้ำทารก, โรงเรียนสอนว่ายน้ำ, โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก, โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเล็ก, โรงเรียนสอนว่ายน้ำทารก