CLASS SWIM อายุ 3 – 6 ขวบ

นักเรียน 6 คน คุณครู 2 ท่านต่อคลาส

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. สร้างความคุ้นเคยกับน้ำ ไม่กลัวน้ำ มีความสุขและมีทัศนคติที่ดีต่อการว่ายน้ำ
 2. พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ สมองและสติปัญญา และร่างกายผ่านกิจกรรมต่างๆ
 3. เรียนรู้กฎระเบียบ ความปลอดภัย และการช่วยเหลือตัวเองในน้ำ
 4. เรียนรู้การว่ายน้ำตามคำสั่งของคุณคุณครูได้ โดยไม่มีการช่วยเหลือของคุณพ่อคุณแม่
 5. เรียนรู้การว่ายน้ำ Stroke Development

 

ทักษะที่น้องจะได้รับ

 1. รู้สัญญาณการรอคอย และการเตรียมความพร้อมก่อนทำกิจกรรม
 2. สามารถใช้มือและเท้าเคลื่อนที่ในน้ำอย่างถูกต้อง
 3. สามารถลอยตัวท่านอนหงายและนอนคว่ำด้วยตัวเองได้
 4. สามารถกลั้นหายใจเมื่อมีน้ำผ่านหน้า ดำน้ำได้ในระยะเวลา 8 วินาที และและเป่าลมในน้ำได้เป็นจังหวะอย่างถูกต้อง
 5. สามารถช่วยเหลือตัวเองในน้ำ การเกาะ การไต่ และการปีนขึ้นฝั่งน้ำตื้นได้ด้วยตัวเอง
 6. สามารถหมุนตัวใต้น้ำ ว่ายน้ำท่า Dog Padding พุ่งตัวแบบ Stream Line ออกจากฝั่งได้ด้วยตนเองได้
 7. สามารถนำทักษะการช่วยเหลือตัวเองมาใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่คุณครูกำหนด
 8. สามารถว่ายน้ำในท่าฟรีสไตล์แบบวัดวา ได้ด้วยตัวเอง
class-Swim

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
 • ค่าเรียน 9,200 บาท (10 ครั้ง 10 สัปดาห์)

<< Download ใบสมัคร คำแนะนำ และระเบียบการเรียน >>